لید

لید:
.1.1 فاقد لید: تمام اخبار)خبر، گزارش تصویری، گزارش خبری، یادداشت و …( باید لید داشته باشند.
.1.1 لید طولانی: لید ترجیحا نباید بیشتر از 12 کلمه باشد.
.1.1 لید نامناسب:
.1.1.1 لید باید بخش طلایی و مهم خبر باشد نه الزاما بخش ابتدایی خبر.
.1.1.1 در لید نباید نوشت این مراسم یا این برنامه..بلکه باید عنوان مراسم یا برنامه حتما ذکر شود.
.1.1 لید عینا مانند متن خبر: جمله لید نباید عینا مانند جمله متن خبر باشد.)باید با جمله بندی متفاوت نوشته شود(

دیدگاهتان را بنویسید