عکس های متن خبر

.11 عکس های متن خبر:
اگر تعداد عکسها کم بود باید در بین متن خبر کار شود نه الحاقات. )ابتدا از الحاقات لوگو زده و بعد در بین متن خبر کار
شود(
.11.1 سایز نادرست عکس ها: پهنای عکس بارگذاری شده در متن خبر باید کمتر از 555 پیکسل باشد.
.11.1 عکس فاقد لوگو: عکس های متن خبر حتما باید لوگوی بسیج پرس داشته باشند.
.11.1 عکس نامناسب)موضوع(:
.11.1.1 برای کار عکس موضوعات مناسبی انتخاب شود؛ مثلا عکس برنامه کم جمعیت، حضور سربازان در برنامه و
عکس بانوان بد حجاب بارگذاری نشود.
.11.1.1 برای گزارش تصویری هایی که مربوط به برنامه های نظامی است، چهره افراد و پاسدارها مشخص نباشد چون
بعدها از حفاظت ایراد می گیرند.
.11.1.1 در برنامه هایی که تعداد افراد شرکت کننده کم است به گونه ای عکس برداری شود که کمی جمعیت مشخص
نشود و از زاویه رو به رو عکس تهیه شود.
.11.1 عکس نامناسب)لرزش/روشنایی(: عکس های متن خبر باید بدون لرزش دست باشد و روشنایی مناسبی داشته باشد.
.11.2 کادر بندی نامناسب: عکس های متن خبر باید کادربندی مناسبی داشته باشند.
.11.5 عکس های مشابه/تکراری: عکس های متن خبر نباید خیلی مشابه یکدیگر باشند.
.11.5 درج عکس در الحاقات بجای متن خبر: وقتی تعداد عکس ها کم است در متن خبر بارگذاری می شود.
.1 نکته : تعداد عکسهای خبر متناسب با طولانی بودن متن انتخاب می شود. اگر خبر یکی دو پاراگراف است یک عکس
کافی است نباید تعداد عکسها زیاد شود. نباید با عکس ها پاراگراف ها را بریده بریده کرد اگر متن خبر کوتاه است و یک
عکس موجود است عکس در آخر آورده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
×

سلام هم اکنون پشتیبان آموزشگاه در واتس اپ آنلاین می باشد.

سوالات و پیگیری های خود را هم اکنون با انتخاب پشتیبان شروع کنید...

× گفتگو آنلاین با پشیبان