اخذ نمایندگی آموزشگاه رسانه

آموزشگاه رسانه به منظور فعال سازی نمایندگی آموزشی در سراسر کشور اعلام آمادگی می نمایند.

امتیازات:

درج نام موسسه و آدرس  و تلفن موسسه در سایت آموزشگاه

5 درصد هزینه ثبت نام آنلاین  متقاضیان شهر نمایندگی

25درصد از هزینه  ثبت نام حضوری  و یا قراردادن کد معرف در بخش  ثبت نام آنلاین برای نماینده می باشد.

درصورت برگزاری دوره در محل موسسه نمایندگی تنها هزینه صدور مدرک و کارمزد توسط آموزشگاه رسانه دریافت می شود.

 

شرایط متقاضی:

داشتن دفتر فعالیت آموزشی و ارسال  تصویر اجاره نامه  و تصاویر دفتر

داشتن سابقه فعالیت آموزشی

نداشتن سوء پییشنه

 

 

دکمه بازگشت به بالا