گزارش تصویری

.11 گزارش تصویری:
.11.1 تعداد عکس کمتر از 11 تا: برای گزارش تصویری حداقل 11 عکس لازم است.
.11.1 تعداد عکس بیشتر از 12 تا: حداکثر تعداد عکس برای گزارش تصویری 12 تا است.
.11.1 555 پیکسل باشد. * 555 پیکسل و عکس های عمودی 1155 * سایز نادرست در الحاقات: سایز عکس های افقی باید 211
.11.1 عکس نامناسب)موضوع(:
.11.1.1 برای کار عکس موضوعات مناسبی انتخاب شود؛ مثلا عکس برنامه کم جمعیت، حضور سربازان در برنامه و
عکس بانوان بد حجاب بارگذاری نشود.
.11.1.1 برای گزارش تصویری هایی که مربوط به برنامه های نظامی است، چهره افراد و پاسدارها مشخص نباشد چون
بعدها از حفاظت ایراد می گیرند.
.11.1.1 در برنامه هایی که تعداد افراد شرکت کننده کم است به گونه ای عکس برداری شود که کمی جمعیت مشخص
نشود و از زاویه رو به رو عکس تهیه شود.
.11.2 عکس نامناسب ) لرزش/روشنایی (: عکس های گزارش تصویری باید بدون لرزش دست و با روشنایی مناسبی باشد.
.11.5 عکس های مشابه/تکراری: عکس های گزارش تصویری نباید خیلی مشابه باشند.
.1 فاقد سیر خبری مراسم: عکس های گزارش تصویری باید روند اجرای برنامه را نشان دهند. برای این منظور ترتیب عکس
ها را با ذکر شماره عکس در قسمت ” شماره ترتیبی” در الحاقات مشخص کنید.
.11.5 کادربندی نامناسب: عکس های گزارش تصویری باید دارای کادر بندی مناسبی باشند.
.11.5 عکس فاقد لوگو: عکس های گزارش تصویری باید لوگوی بسیج پرس داشته باشند.
.11.5 لوگوی بسیج پرس روی یک لوگوی دیگر: عکسی که لوگوی بسیج پرس می خورد نباید لوگوی سایت دیگری داشته
باشد.
.11.15 عدم درج عنوان عکس)از الحاقات(: عنوان عکسی که بارگذاری می شود در قسمت “عنوان عکس” الحاقات
نوشته شود.
آذر ماه 2931 [نکات خبرنویسی در سایت بسیج پرس]
6
.11.11 درج عکس در متن خبر به جای الحاقات: عکس های گزارش تصویری باید در الحاقات بارگذاری شوند نه در
متن خبر.
.11.11 عدم درج”گزارش تصویری” در روتیتر: در خبر گزارش تصویری عبارت “گزارش تصویری” حتما در روتیتر
نوشته شود.
.11.11 درج تاریخ دوربین در عکس: عکس ها نباید تاریخ داشته باشند.
.11.11 عدم درج نام عکاس: در خبر گزارش تصویری نام عکاس باید در قسمت زیرتیتر نوشته شود.
 در زیرتیتر نوشته می شود: عکس/ نام عکاس
.11.12 درج متن خبر: خبر گزارش تصویری نباید متن خبر داشته باشد.
سایر نکات گزارش تصویری:
.1 تیتر گزارش تصویری نباید فعل داشته باشد و به صورت جمله باشد.
.1 عکس های گزارش تصویری باید روند اجرای برنامه را نشان دهند.
.1 عکس های گزارش تصویری نباید با فتوشاپ محو، تار، کم رنگ یا پر رنگ و یا سیاه و سفید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید