کارکردهای رسانه

آموزشگاه رسانه :برخی از مهم ترین کارکردهای رسانه ها را می توان به شرح زیر بیان کرد: البته منظور ما از کارکرد، نقش، وظیفه،
نیمی از امور است که بر عهده رسانه های جمعی گذاشته شده است و انتظار می رود، رسانه ها در تحقق آن عمل
کنند.
-1 جامعه پذیر کردن: در گذشته فرایند جامعه پذیر کردن افراد از طریق خانواده، مدرسه، گروه همسالان و
محیط های مرجع صورت می گرفت. امروزه رسانه های جمعی نیز عامل اجتماعی کردن افراد هستند.
بدین معنا که به طور تدریجی و مستمر از بدو تولد تا بزرگسالی، ارزش ها و هنجارهای نظام فرهنگی را به
اعضای جامعه منتقل می سازند و بدین ترتیب موجب هم نوائی فرد با جامعه اش می شوند.
-2 سرگرمی: رسانه های جمعی وسایلی ارزان، قابل دسترسی برای همگان و سهل الوصول هستند که
می توانند بهترین وسیله سرگرمی افراد باشند. همه انسان ها نیازمندند ساعاتی از روز، دشواری های
زندگی و کار را فراموش کنند و به طور موقت از واقعیت جدا شوند تا بتوانند با آمادگی بیش تر به کار و
فعالیت بپردازند.
-3 نظارت: این کارکرد به نقش خبری و اطلاع رسانی رسانه های جمعی اشاره دارد. بر این اساس امکان
نظارت بر محیط برای انسان بیش تر می شود. رسانه های اطلاعاتی را از سراسر جهان برای جهان برای ما
گردآوری می کنند که ما نمی توانیم به آن ها دسترسی داشته باشیم.
-4 تفسیر: در این مرحله رسانه ها صرفاً به انتقال اطلاعات نمی پردازند، بلکه ما را از معانی و اهمیت نهایی
امور آگاهی می سازند.
-5 پیوند: رسانه های جمعی می توانند افرادی را که هرگز یکدیگر را ندیده اند و ارتباط مستقیمی باهم
نداشته اند و از نظر جغرافیایی از یکدیگر فاصله دارند، اما دارای منافع مشترکی هستند را به یکدیگر
مرتبط سازند. از سوی دیگر این رسانه ها نقش مؤثری در تکوین هویت های فراملی و فروملی مانند
هویت های مذهبی، قومی، ناحیه ای ایفا کرده و در شکل دهی به باورها و افکار جامعه به ویژه در ارتباط
با ساختار و قدرت سیاسی حاکم کارکرد بی دلیلی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید