متن سخنرانی:

متن سخنرانی:
.1 برای نوشتن متن سخنرانی نباید تمام جمله ها را پشت سر هم آورد و نباید پاراگراف ها خیلی طولانی باشد)پاراگراف
طولانی خواننده را خسته می کند( بلکه باید پاراگراف ها را با فعل هایی مثل: بیان کرد، تصریح کرد، خاطر نشان کرد،
افزود و … به پاراگراف های بیشتری تقسیم کرد.
.2 متن سخنرانی نباید به صورت عامیانه نوشته شود و باید کلمات عامیانه را به کلمات ادبی تبدیل کرد: بجای کلمه
“میشه” باید نوشت : “می شود”.
.3 لزومی ندارد همه جمله های متن سخنرانی ذکر شود. فقط جمله های مهم نوشته شود.

دیدگاهتان را بنویسید