عناصر یا ارکان خبر

عناصر یا ارکان خبر
هر خبر هر چند کوتاه ، باید عناصري رادر خود داشته باشد که عبارتند از:
1 .چه کسی ؟ اشخاص و اشیایی که در رویداد شرکت یا مداخله دارند یا به نحوي با آن ارتباط دارند . مثال: رییس
جمهور در جمع دانشجویان دانشگاه اصفهان به سخنرانی پرداخت.
2 .کجا؟ مکان وقوع رویداد . مثال: سمینار بررسی تحولات هسته اي ایران در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
3.چه چیزي؟ آنچه که رویداد را تشکیل می دهد و موضوع، نوع واقعه و ماهیت آن را مشخص می کند . مثال: سمینار
بررسی تحولات هسته اي ایران در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.
4.چرا؟ علت وقوع رویداد. مثال: هواپیماي سی- 130 به سبب آتش گرفتن یکی از موتورها سقوط کرد.
5.چه وقت؟ زمان رویداد . مثال: مراسم ازدواج دانشجویی امسال از یک تا هفت بهمن برگزار می شود.
6.چگونه؟ نحوه وقوع رویداد. مثال: دانشجویان در حالی که شعار می دادند خواستار محکومیت آمریکا شدند .
هر خبرنگار پیش از هر چیز باید به شناسایی دقیق خبر بپردازد و با استفاده از ایده هاي خود یا استناد به گزارش
هاي معتبر دیگران، جریان حقیقی آن را بیان و کیفیت و آثارش را به خوبی تشریح کند. با این شیوه، حقیقی بودن، نو
بودن و جالب بودن خبر نیز که مهم ترین ویژگی هاي آن را تشکیل می دهد، رعایت خواهد شد.
روزانه صدها و هزاران رویداد کوچک و بزرگ در گوشه و کنار جهان اتفاق میافتد، ولی هم امکان تهیه گزارش و خبر از
تمام آنها وجود ندارد و هم تعداد زیادي از وقایع، ارزش خبري لازم را براي تهیه گزارش ندارند. بنابراین براي تشخیص
اینکه چه رویدادي ارزش تهیه گزارش و خبر دارد، احتیاج به معیارهایی است که به کمک آنها بتوان وقایع را ارزیابی
کرد تا خبري جامع براي مخاطبان تهیه شود. این معیارها «ارزشهاي خبري» نامیده میشوند.
خصوصیت مهم ارزشهاي خبري در این است که هم خبرنگار را در شناخت و فهم خبري کمک میکند و هم در تهیه
و تنظیم خبر او را یاري میرساند.

دیدگاهتان را بنویسید