طبقه‌بندي مصاحبه‌هاي رسانه‌اي

آموزشگاه رسانه :مصاحبه با هدف گردآورنده اطلاعات: مقصود اصلي از اين نوع مصاحبه به دست آوردن واقعيت‌ها يا روشنگري درباره موضوعي است و مي توان آن را به صورت مستقيم يا ضبط شده پخش کرد و شامل مصاحبه با متخصصان، سخنگويان رسمي يا شاهدان عيني است. بايد اطمينان حاصل کنيد که با مطلع ترين فرد در دسترس گفتگو مي کنيد و بايد وقت کافي صرف کنيد براي اينکه به تمام سوالاتي که احتمالاً قرار است بپرسيد، برسيد تا مطمئن شويد که تمام مبحث را به روالي روشن و منطقي پوشش داده ايد.

مصاحبه هاي بيانگر عقيده يا تشريح کننده: همين که مطالب در دسترس قرار گيرد به فردي نياز داريد که آنها را براي شما و  مخاطبان تعبير و تفسير کند. بنابراين مجدداً با متخصص آشنايتان درباره اين موضوع، يا سخنگوي رسمي از سازماني براي واکنش به آنها تماس مي گيريد. ممکن است تصويري فوري از عقيده عموم نيز بخواهيد؛ اين قسمت از مصاحبه معمولاً در قالب صداي توده يا تلفني است.

مصاحبه هاي پاسخگومحور: هدف از اين نوع مصاحبه آن است که از فردي که در قبال اتخاذ تصميم و ارائه طرحي مسئول بوده بخواهد که دلايل خود را براي مبادرت ورزيدن به رشته اي از اقدامات اظهار و توجيه کند. ممکن است شما در مقام مصاحبه‌گر درباره اين اقدامات به جدل بپردازيد، يا نظر مصاحبه شونده ديگري را بخواهيد که با اين اقدامات مخالفت مي کند يا دست کم موافق نيست.

مصاحبه‌هاي عاطفي يا احساسي: اين نوع مصاحبه براي بسياري از خبرنگارها مشکل ترين نوع است. سوال رايج که معمولاً مي پرسند اين است: “درباره … چه احساسي داريد؟” اين قالب قابل درک است چون خبرنگاران مي کوشند وضع دروني مصاحبه شونده را کشف کنند. موضوع هر چه باشد، مصاحبه‌هايي که پاسخ هيجاني توليد کنند به پرسش هايي با احساس و غيرمداخله‌جويانه نياز دارند. در مقدمه چيني براي ورود به چنين مصاحبه‌هايي بايد دقت مضاعف داشت. توصيه مي شود:

الف) تا از مصاحبه شونده مدنظر اجازه دريافت نکرده ايد،

ب) و در وضعي که به نظر مي رسد فرد در حالت ضربه روحي است،

مصاحبه را اجرا نکنيد. اين مصاحبه بايد آنچه را که روي داده توصيف کند يا توضيح دهد، يا حاوي اطلاعاتي باشد که ديگران را از حوادث مشابه در آينده بر حذر دارد.

عواملي وجود دارند که يک مصاحبه معمولي را به مصاحبه به ياد ماندني تبديل مي کنند اين عوامل عبارتند از:

ارتباط زنده ميان مصاحبه گر و مصاحبه شونده

افشاي غيرمنتظره قضيه اي از سوي مصاحبه شونده

نگاه افشاگرانه به يک موقعيت يا شخصيت

عرضه اطلاعات تازه.

دیدگاهتان را بنویسید