صفات خبر خوب

صفات خبر خوب – خبر رویدادي است که قرار است اتفاق بیفتد ولی هنوز اتفاق نیفتاده است.
خبر خوب را می توان به وسیله ویژگیهایی تعریف کرد که عبارتند از:
1.تازگی خبر: خبر باید تازه و نو باشد و در اولین فرصت در اختیار مخاطبان قرار گیرد مثل سبزي و میوه تازه
2.جالب بودن خبر: خبري جالب است که علاوه بر تازه بودن باید توجه فوري و غیر ارادي افراد را به خود معطوف سازد.
3.صحت خبر: اگر خبرها با واقعیت منطبق نباشد اعتماد مردم سلب می شود ، پس خبرنگار در زمان کسب و تهیه
تنظیم خبر با بی طرفی و واقع بینی به رویداد نظر کند و به طور عینی و واقعی به مخاطب انتقال دهد.

دیدگاهتان را بنویسید