دانلود فایل پاورپوینت آموزش خبرنویسی

آموزشگاه رسانه :خبر گزارشی واقعی از یك رویداد عینی است كه در آن یك یا چند ارزش خبری وجود دارد و نحوه تنظیم و ارایه آنرا عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شكل می دهند

 

دانلود فایل پاورپوینت

دیدگاهتان را بنویسید