انواع مصاحبه خبري

مصاحبه به چنددسته تقسيم مي شود:

ازنظرحلقه هاي ارتباطي

ازنظرنوع ارتباط

ازنظرهدف ارتباط

ازنظرنقش مصاحبه کننده

ازنظروسيله نهائي پيام

ازنظرحلقه هاي ارتباطي :

-1مصاحبه فردي يک به يک يعني مصاحبه کننده يک نفرومصاحبه شونده نيزيک نفراست

2-مصاحبه فردي يک به چنديعني مصاحبه گريک نفرومصاحبه شونده گان بيش ازيک نفرهستند

3-مصاحبه گروهي چندبه يک يعني مصاحبه کننده گان بيش ازيک نفرومصاحبه شونده يک نفر است مثل کنفرانس مطبوعاتي

-4مصاحبه گروهي چندبه چنديعني مصاحبه کننده گان بيش ازيک نفرومصاحبه شونده نيزبيش ازيک نفر

ازنظرنوع ارتباط :

1-مصاحبه رو در رو(بدون واسطه )مصاحبه کننده بامصاحبه شونده گان درمقابل يکديگرقرارگرفته وارتباط چهره به چهره انجام مي دهد

2-مصاحبه باواسطه يعني مصاحبه اي که بصورت چهره به چهره انجام نمي شودبلکه ازطريق يک وسيله ارتباطي مثل تلفن ياماهواره

ازنظرمحتوا :

1-   مصاحبه سطحي: مصاحبه اي است که درآن موضوعات متعددموردگفتگوقرارمي گيردبدون آنکه به عمق وريشه مطلب پرداخته شود

2-   مصاحبه عمقي : دراين گونه مصاحبه هاموضوعي خاص مطرح , ريشه يابي وجزئيات آن شکافته مي شود

3-   مصاحبه چندموضوعي : مصاحبه اي است که درآن چندموضوع موردسئوال وجواب قرارمي گيرد

ازنظرهدف ارتباط :

1-   مصاحبه هدايت شده (مصاحبه بسته )مصاحبه اي است که طي آن مصاحبه کننده ومصاحبه شونده درمحدوده اي بسته وازقبل به توافق مي رسندکه فقط درباره موضوعات مشخص به صحبت بنشينند

2-   مصاحبه آزاد ( باز ): مصاحبه اي است که دست مصاحبه شونده بازاست تادرموردمسائل مختلف ودلخواه به صحبت بنشينند

ازنظرنقش مصاحبه کننده :

1-   مصاحبه به درخواست مصاحبه شونده صورت مي گيرد:مصاحبه اي که تصميم برگزاري آن ازسوي مصاحبه شونده اعلام ومصاحبه کننده آن رامي پذيرد

2-   مصاحبه به درخواست مصاحبه کننده : مصاحبه اي است که دعوت براي انجام آن ازسوي مصاحبه کننده انجام مي شود

ازنظرمعنا:

1-   مصاحبه بدون مطالعه قبلي مصاحبه اي که مصاحبه کننده وبدليل محدوديت زمان يادلايل ديگرنتوانسته راجع به مصاحبه شونده وموضوع مصاحبه مطالعه وتحقيق کند

2-   مصاحبه بامطالعه قبلي مصاحبه اي است که درآن مصاحبه کننده توانسته درباره مصاحبه شونده وموضوع مصاحبه قبلا تحقيق وبررسي نمايد

ازنظروسيله نهائي پيام :

1-   مصاحبه براي انتشارازوسائل ارتباط جمعي نوشتاري مصاحبه اي است که حاصل آن بايدازطريق يک وسيله ارتباط جمعي نوشتاري مثل روزنامه , مجله منتشرشود

2-   مصاحبه براي انتشارازوسائل ارتباط جمعي شنيداري مثل راديو, پادکست

3-   مصاحبه بوسيله وسائل ارتباط جمعي , ديداري شنيداري مثل تلويزيون , سينما وماهواره

مصاحبه تلفني :

در مواردي ممکن است موضوع و محتواي مصاحبه و تعداد سوالات و همچنين کمي فرصت ايجاب مي کند که بجاي ملاقات مستقيم از يک واسطه مانند تلفن استفاده کنند استفاده از اين روش در مصاحبه مزايا و معايبي دارد .

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
×

سلام هم اکنون پشتیبان آموزشگاه در واتس اپ آنلاین می باشد.

سوالات و پیگیری های خود را هم اکنون با انتخاب پشتیبان شروع کنید...

× گفتگو آنلاین با پشیبان