آموزش خبرنگاری

آموزشگاه های رسانه: آموزش تخصصی خبرنگاری با سرفصل های ذیل برگزار می شود.

 

آشنایی با خبر, خبر چیست,تعریف از خبر (لغوی و اصطلاحی),مفاهیم اساسی خبر,تفاوت خبر و رویداد ,فرایند تبدیل رویداد به خبر ,عوامل گزینش در خبر
,ارزش های خبری, انواع ارزشها و کاربرد آنها در خبر ,تفاوت دیدگاه ها در ارزش های خبری
,عناصر خبری, کار برد عناصر خبری ,شناخت عناصر در جامعه ,ارتباط عناصر با ارزشهای خبری
,سبک های خبر نویسی, انواع سبک ها,سبک های رایج ,هرم وارونه ,تاریخی ,تاریخی همراه با لید ,سبک های دیگر -مزایا و معایب هریک
,لید و انواع آن, نقش لید در برخی سبک های خبری ,انواع لید از نظر عناصر خبر ,انواع لید های موضوعی و کاربرد آنها
,تیترنویسی, تعریف تیتر ,انواع تیتر ,روشهای تیتر زنی ,اجزا تیتر و نقش آن در خبر
,نحوه تنظیم خبر و سابقه نویسی برای خبر
,روشهای درست نویسی, درست نویسی در خبر فعل ,صفت ,قید -واژه های خارجی -عدد نویسی در خبر
,مصاحبه, تعریف مصاحبه ,شرایط مصاحبه کننده,مراحل و انواع مصاحبه,انواع مصاحبه بر اساس اهداف رسانه -مراحل انجام مصاحبه,مصاحبه کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید