اگر بگویم‌ «کرونا»، شاید مطلب را نخوانده رها کنید و با عصبانیت به سراغ گزارش دیگری بروید! اما...

شما برای مبارزه با کرونا چه کردید؟

اگر بگویم‌ «کرونا»، شاید مطلب را نخوانده رها کنید و با عصبانیت به سراغ گزارش دیگری بروید! اما...

مسابقه تولیدات رسانه‌ای و شهروندی «جانِ من ایران من» با هدف انعکاس خدمات تلاشگران عرصه مبارزه با کرونا...

مسابقه «جانِ من ایران من» برای مبارزه با کرونا

مسابقه تولیدات رسانه‌ای و شهروندی «جانِ من ایران من» با هدف انعکاس خدمات تلاشگران عرصه مبارزه با کرونا...

مسؤول سازمان بسیج رسانه مجاهدت‌های‌ پزشکان و پرستاران در راه مبارزه با کرونا توصیف‌ناشدنی است، خاطرنشان کرد: کادر...

مجاهدت‌های‌ پزشکان و پرستاران در راه مبارزه با کرونا توصیف‌ناشدنی است

مسؤول سازمان بسیج رسانه مجاهدت‌های‌ پزشکان و پرستاران در راه مبارزه با کرونا توصیف‌ناشدنی است، خاطرنشان کرد: کادر...

ایسنا یادداشت روز _ حامد وفایی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات چینی دانشگاه تهران _ با...

درس‌های مبارزه چین با کرونا برای ایران

ایسنا یادداشت روز _ حامد وفایی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات چینی دانشگاه تهران _ با...

WhatsApp chat